ماجرا از این قرار بود که در آغاز مراسم دختر خانمی بر روی صحنه حاضر شد و با تمام وجود و شور و احساس خطاب به...(ادامه را در اینجا بخوانید)